top of page

Български документи за самоличност

Притежаването на български документи за самоличност е право и задължение на всеки български гражданин, независимо от притежаването на друго гражданство. Българското гражданство се придобива на различни законови основания - повече информация за това може да бъде открита тук: Българско гражданство.

Българските граждани могат да заявят своя първи или пореден паспорт/лична карта в Консулската служба на Посолството. Общите изисквания за получаване на услугата могат да бъдат открити тук: изисквания за БДС.

При промяна на имената, единния граждански номер, придобиване на българско гражданство или при настъпили съществени и трайни изменения на образа, лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.

Българска лична карта

Всеки български гражданин, навършил 14 години, е длъжен да притежава българска лична карта.


При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. При промяна на постоянния адрес в Република България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от българска община.

 Необходими реквизити при подаване на документи за издаване на лична карта на лица от 14 до 18 години:

- лично присъствие на единия от родителите и детето;
- валидна лична карта/паспорт на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
- валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;

- удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР);
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин - попълнено предварително на български език

Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител. 

Необходими реквизити при подаване на документи за издаване на лична карта на пълнолетни

- лица лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин - попълнено предварително на български език;

- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие.

Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. В този случай, допълнително се подават и:
-декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
-удостоверителен документ за тези обстоятелства, издаден от компетентните полицейски органи.

Български паспорт

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България. Паспортите са със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт.

Необходими реквизити при подаване на документи за издаване на паспорт на лице под 18 години

- лично присъствие на двамата родители и детето;
- валидни паспорти/български лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
- българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин - попълнено на български език. Родителите подписват заявлението.

Присъствието само на единия родител е възможно, когато другият родител е починал, е лишен от родителски права (удостоверено със съдебно решение) или ако бащата е неизвестен.

 

Необходими реквизити при подаване на документи за издаване на паспорт на лица над 18 години
- лично присъствие на заявителя;
- заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин - попълнено на български език;
- валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие).

Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства, издаден от компетентните полицейски органи.

 

Българските документи за самоличност се получават в Консулската служба към Посолството на Република България в Тел Авив в рамките на 1.5-3 месеца. В случай, че заявителят желае, може да заяви бърза услуга. В този случай, освен дължимите такси за услугата, заявителят следва да заплати и куриерска услуга DHL. Тарифата на DHL за доставка на документи от България до Консулската служба на Посолството е 92.41 лв. или 47.25 евро. Повече информация за това можете да намерите тук.

 

Получаване на готови документи

 

Всеки гражданин, заявил български документи за самоличност, получава номер на заявлението си в Консулската служба. Този номер се публикува в раздел "Готови документи", когато новите документи са получени в Консулската служба в Тел Авив. Гражданите, които желаят да получат своите готови документи, не се нуждаят от предварително записан час. Получаването на документите става през работните дни на Консулската служба от 13 до 14 ч. Гражданите следва да се явят лично и да представят валиден документ за самоличност (българска лична карта/български паспорт/израелски паспорт).

По изключение документите могат да бъдат получени от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението.

Личните карти на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) следва да бъдат предадени обратно в Консулската служба.

 

Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

bottom of page