top of page

Българско гражданство

Консулската служба на Посолството на Република България в Израел приема молби за придобиване на българско гражданство. Лицата, желаещи да подадат молба, следва да представят пълен комплект от документи, съгласно изискванията на Закона за българско гражданство. Всички декларации се попълват на български език. Всички документи, издадени от Държавата Израел, следва да имат печат апостил на Министерството на външните работи в Йерусалим и да са придружени от легализиран превод на български език.

Пълна информация във връзка с придобиването на българско гражданство и придружаващите формуляри могат да бъдат открити тук: необходими документи. Информацията е налична само на български език.

Запазване на час за молби за българско гражданство може да бъде направен тук.

Bulgarian Citizenship

The Consular Section of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Israel receives applications for Bulgarian citizenship. The persons, wishing to apply, need to present a full set of documents, according to the requirements of the Law on Bulgarian Citizenship. All declarations need to be filled out in the Bulgarian language. All documents, issued by the State of Israel, need to bear the stamp apostille by the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem and to be accompanied by a legalised translation in the Bulgarian language.

Full information in connection with the application for Bulgarian citizenship and the accompanying forms may be found here: necessary documents. The information is available only in Bulgarian.

An appointment for Bulgarian citizenship application may be requested here.

bottom of page