top of page

Нотариални услуги

Консулското длъжностно лице приема и заверява документи представени от български граждани с предварително запазен час за тази услуга тук. Документи, представени от чужди граждани с предварително запазен час, могат да бъдат заверявани единствено, когато следва да породят правно действие в Република България. Представените документи следва да бъдат изготвени на български език. В случай, че лицето, което подписва документа, не владее български език писмено и/или говоримо, представения документ следва да е двуезичен и, наред с български, да включва и език, който подписващото лице владее.

Таксите за нотариални услуги са:

63 шекела за заверка на един подпис

63 + 126 шекела за заверка на подпис и съдържание на документ, състоящ се от една страница; ако документът се състои от повече страници, всяка следваща страница се таксува допълнително по 63 шекела; документите за заверка на подпис и съдържание следва задължително да се представят в два идентични оригинала

След заплащането на нотариална услуга същата се извършва в срок от 24 часа. В случай, че заявителят желае да получи услугата същия ден, горепосочените такси се събират в двоен размер.

Заверените документи се получават лично или чрез предварително упълномощено лице, след предоставяне на валиден български документ за самоличност или израелски паспорт. Получаването на готовите документи става запазване на час в работните дни на Консулската служба от 13 до 14 ч.

Notary Services

The Consul receives and notarises documents, presented by Bulgarian citizens with a prior appointment. Documents, presented by foreign citizens with a prior appointment, may be notarised only, if they are meant to cause a legal effect within the Republic of Bulgaria. The presented documents need to be prepared in Bulgarian. Should the person, signing the document, have no knowledge of the Bulgarian language either in a written or in an oral form, the presented documents needs to necessarily be bilingual and include, along with the Bulgarian language, also a language which the person signing it knows.

The taxes for notary services are:

63 shekels for the notarisation of one signature

63 + 126 shekels for the notarisation of one signature and the content of the presented document, if the document consists of only one page; if the document consists of more pages, each page after the first one is taxed with additional 63 shekels; the documents needing a notarisation of the signature and the content need to be necessarily presented in two identical originals

After paying for the requested notary service, the notarisation is done in 24 hours. Should the applicant desire to receive the service on the same day, the abovelisted taxes are doubled.

The notarised documents may be received personally or by a previously appointed individual, after the presentation of a valid Bulgarian ID/passport or an Israeli passport. The notarised documents may be received without a prior appointment during the working days of the Consular Section from 1 to 2 pm.

bottom of page