top of page

Свидетелства за съдимост

Свидетелствата за съдимост, издавани от полицията на Държавата Израел, се получават от Консулската служба на Посолството на Република България в Израел, когато това е поискано от лицето. Свидетелствата се получават в Консулската служба след около 40 дни след заявяването им. Получаването им може да бъде проверено предварително от заявителя чрез изпращане на запитване на електронен адрес Consulate.TelAviv@mfa.bg, което да съдържа изрично запитване, пълните имена и датата на раждане на заявителя. 

Свидетелствата за съдимост могат да бъдат получени от заявителя, като той се яви лично в Консулската служба и представи валиден израелски паспорт. Таксата за получаване е 21 израелски шекела. Заплащането става само с кредитна/дебитна карта (без American Express). За получаване на свидетелства на съдимост не е необходимо предварително записване на час, услугата се предлага в рамките на приемното време.

Criminal Record Certificates

Criminal record certificates, issued by the Israeli Police, are received by the Consulate Section of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Israel, when the applicant has requested this. The certificates are received 40 days after the request has been made via the Israeli Police online form. The applicant may check, whether the certificate has arrived by sending an e-mail to Consulate.TelAviv@mfa.bg containing an explicit question, full names and date of birth of the applicant.

The criminal record certificate may be received by the applicant after personally arriving at the Consular Section of the Embassy and presenting a valid Israeli passport. The tax for receiving a criminal record certificate from the Embassy is 21 NIS. Payment is possible only with a credit/debit card (without American Express). No prior appointment is necessary for receiving a criminal record certificate. The service is offered within the reception hours.

bottom of page