top of page

ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗРАЕЛ

ОБЯВЯВЯ ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА

ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДАЧИ

ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТТА:

Съгласно Правилника за легализации, заверки и преводи на документите и други книжа, акредитираните преводачи имат право да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език в приемащата държава (Израел). Документи, издадени от органите на Държавата Израел и носещи печат „апостил“, могат да бъдат използвани в Република България единствено, ако са придружени от легализиран превод на български език, извършен в Израел или България от акредитиран преводач.
 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО:

  1. Писмено заявление в свободен текст до Посланика на Република България, подадено чрез завеждащия Консулска служба на Посолството

  2. Оригинал и нотариално заверено копие на диплома или езиков сертификат за владеене на използваните езици. Следните документи отговарят на изискванията:

  • Диплома за завършено в Република България или диплома, или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен „бакалавър“ – за съответния чужд език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от нея е не по-нисък от “мн. добър 4.50“;

  • Диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на съответния език в чуждестранно висше учебно заведение;

  • Диплома за завършено в Република България или диплома, или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „мн. добър 4.50“;

  • Диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучавания чужд език не по-малък от 800 учебни часа;

  • Документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда държава на територията на Република България – за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането;

  • Документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на съответния чужд език със срок на редовно обучение не по-малък от една година;

  • Сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на съответния език на ниво С1 или С2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;

  • Международно признати сертификати, равняващи се на ниво С1 или С2 на Европейската езикова рамка.

Представените документи, издадени от чужда държава (вкл. Израел) се разглеждат само след като са преминали през процедура на легализация.
 

3. Образец от подписа на преводача
4. Декларация с нотариална заверка на подписа за отговорност на преводача по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи
 

Документите по т.3 и т. 4 могат да бъдат получени в Консулската служба към Посолството на Република България.

bottom of page