top of page

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕВОДАЧИ

Съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Глава трета), ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина определят лицата, които могат да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, в приемащата държава и в държавите на акредитация.

Лицата, които желаят да извършват преводи на документи от и на български език в Израел, когато тези документи са предназначени за използване в Република България или от българските държавни органи, следва да бъдат акредитирани от посланика на Република България в Израел.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО:

  1. Документ за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език. Степента "владеене" на езика се установява чрез представяне на нотариално заверени копия на един от следните документи:

  • диплома за завършено в Република България или диплома/друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен "бакалавър" - за съответния чужд език, както и за втора филологическа специалност;

  • диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на съответния език в чуждестранно висше учебно заведение;

  • диплома за завършено в Република България или диплома, или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование за специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език;

  • диплома за завършена езикова гимнация в Република България с хорариум за изучавания чужд език не по-малък от 800 учебни часа;

  • документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда държава на територията на Република България - за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането;

  • документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на съответния чужд език със срок на редовно обучение не по-малък от една година;

  • сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво С1 или С2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за провека на чуждоезикови знания;

  • заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва: за английски, френски, испански, немски, руски и италиански език - сертификати, издадени от съответните културни институти; за останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен "владеене" на съответния език по общо европейската езикова рамка, отговарящ на ниво С1 и С2; 

  • дипломите от чужди учебни заведения се разглеждат само след като са през процедура за признаване в Република България; за официални документи, издадени от Израел, се изисква апостил, положен от Министерството на външните работи на Израел, и нотариално заверен превод на български език.

2. Писмено заявление в свободен текст до Посланика на Република България, подадено чрез завеждащия Консулска служба на Посолството

3. Образец от подписа на преводача
4. Декларация с нотариална заверка на подписа за отговорност на преводача по Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи

Документите по т.3 и т. 4 могат да бъдат получени в Консулската служба на Посолството на Република България.

Заинтересованите лица следва да установят връзка чрез изпращане на имейл на адреса на Консулската служба:

Consulate.TelAviv@mfa.bg   

bottom of page