top of page
Издаване на български парспорт/BG Passport

Издаване на български парспорт/BG Passport

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт от МВР чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 години.

 • В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт
 • По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изчерпване на неговата валидност.
 • При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
 • При заявяване на нов паспорт вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. В този случай задължително следва да се подаде заявление и за издаване на нова лична карта.

ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Първи паспорт на лице до 14 год. възраст

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите/законните представители на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
 • Паспорт на лице от 18 до 58 год. възраст

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

Важно 1: Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

 

1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
6. Ако бащата е неизвестен.

ІІІ. Срокове за издаване на паспорта

Срокът за издаване на паспорт от консулската служба е до 45 дни обикновена услуга и до 30 дни при бърза услуга (може да бъде надхвърлен в зависимост от периодичността на доставка на дипломатическата поща в съответната консулска служба).

Искането за издаване на паспорт се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на паспорт.

IV. Получаване на паспорта

Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението, полага се подпис на стр. 3 на новия паспорт.

Паспортите на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

Проверка дали паспортът е издаден може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification).

 

ВНИМАНИЕ!

Новият паспорт може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България (до 30 дни) чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

ВАЖНО: Всеки заявил БДС получава при посещението си в КС изходящ номер на поръчката. Този номер се публикува в сайта на КС. От зеления бутон "ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ" търсите своя изходящ номер /например: 2100234/. Ако виждате публикувен номера на вашата поръчка, това означава, че БДС е пристигнал и е готов за получаване. Получаването става всеки работен ден в пероида между 9.30 и 12.30 часа без необходимостта да записвате час за посещението си.

За повече информация, моля посетете сайта на дирекция БДС на МВР:

https://www.mvr.bg/dbds/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%B1%D0%B4%D1%81/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BE

 

  bottom of page