top of page
Издаване на лична карта/Bulgarian I.D card

Издаване на лична карта/Bulgarian I.D card

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта от МВР чрез консулска служба на Република България.
При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие.
При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България

ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст

  • лично присъствие на единият от родителите и детето;
  • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
  • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Самото удостоверение за постоянен адрес трябва не само да е подписано и подпечатано от кмета, но и да е заверено в съответната община.
 • Лична карта на лице от 18 до 58 год. възраст

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице от 58 до 70 год. възраст

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

ІІІ. Получаване на личната карта

Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението.

Личните карти на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

При получаване на издадената нова лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба.

ВАЖНО: Всеки заявил БДС получава при посещението си в КС изходящ номер на поръчката. Този номер се публикува в сайта на КС. От зеления бутон "ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ" търсите своя изходящ номер /например: 2100234/. Ако виждате публикувен номера на вашата поръчка, това означава, че БДС е пристигнал и е готов за получаване. Получаването става всеки работен ден в пероида между 9.30 и 12.30 часа без необходимостта да записвате час за посещението си.

 

Проверка дали личната карта е издадена може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification).

 

ВНИМАНИЕ!

Новата лична карта може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България (до 30 дни) чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение.

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

 

За повече информация, моля посетете сайта на дирекция БДС на МВР:

 

https://www.mvr.bg/dbds/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B1%D0%B4%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B1%D0%B4%D1%81

  bottom of page