top of page
Издаване на шофьорска книжка

Издаване на шофьорска книжка

Свидетелство за управление на МПС

1. Заявление – бланка-формуляр (получава се в консулската сужба или от сайта на дирекция БДС на МВР.

2.      Такса, платима на място.

3.      Предишно свидетелство за управление на МПС и контролен талон – оригинал и фотокопие;

4.      Валидна лична карта – оригинал и фотокопие;

5.      Медицинско свидетелство, издаедно от личен лекар в България

-         за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен преглед при очен лекар и специалист по вътрешни болести, със заключение за годност за управление на МПС;

-         за останалите категории, медицински преглед трябва да е заверен от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург, със заключение за годност за управление на МПС;

 

Медицинско свидетелство, издадено от лечебно заведение в Израел, следва да бъде представено легализирано и преведено на български език по следния ред:

-копие на документа се заверява от израелски нотариус или от Министерството на външните работи на Израел. Документът следва да се преведе на български език от оторизиран преводач в Република България. 

Забележка: В КС Тел Авив няма регистриран правоспособен преводач от иврит на български.

6.      В случай, че предходното свидетелство за управление на МПС е изгубено, унищожено или откраднато, следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. При кражба следва да се представи и документ от полицейските власти.

 

7.      При изгубване или унищожаване на свидетелство за управление на МПС се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление на основание на чл.53 от ЗАНН и чл.81 от Закона за българските личнидокументи.

​Получаване 

​Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, данните за което са вписани в заявлението при подаването му. 

При подаване на заявлението, заявителят следва да върне предходните лични документи (независимо дали са валидни или с изтекъл срок на валидност) от същия вид, ако има такива, да попълни декларация за изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, или да подаде искане за задържане на паспорт.

 

    bottom of page