top of page
Нотариални усуги/Nothary

Нотариални усуги/Nothary

Нотариални заверки на пълномощни и документи

  1. Нотариални заверки на пълномощни и декларации В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.
  2. Те могат да са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин се извършва само, ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.
  3. Сделки, които подлежат на вписване могат да бъдат удостоверени само във вид на пълномощно /арг. чл. 84 ЗННД/.
  4. При представяне на пълномощно за прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот; прехвърляне на дружествени дялове (ООД, ЕООД); решения от общо събрание на съдружници в ООД; намаляване/увеличаване на капитала; избор на управител; придобиване/отчуждаване на недвижими имоти на ООД; покупко- продажба на лек автомобил; пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра.
  5. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа.
  6. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (за недвижими имоти); два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК (за прехвърляне на МПС) и 1 бр. декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД.
  7. При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето в оригинал и фотокопие.
  8. Държавни такси за удостоверявания (в израелски шекели): Правно основание Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
    bottom of page