top of page
Такси за консулските услуги / Taxes for the consular services

Такси за консулските услуги / Taxes for the consular services

Таксите, дължими във връзка с предоставяните консулски услуги са уредени от Закона за държавните такси (ЗДТ) и се съдържат в определените от Министерски съвет на Република България тарифи, съгласно чл. 1 ЗДТ.

 

Такси за визи

1. Заявление за издаване на краткосрочна виза тип „С” – 80/евро/;

3. Заявление за издаване на краткосрочна виза тип „С” за лица до 6 години – 0 /евро/;

4. Заявление за издаване на дългосрочна виза тип „Д” – чл. 15, ал.1 ЗЧРБ  – 100 /евро/;

5.  Заявление за издаване на дългосрочна виза тип „Д” за лица до 6 години – 0 шекела;

6. Заявление за издаване на дългосрочна виза тип „Д”- чл. 15, ал.2 ЗЧРБ  – 200/евро/;

 

Такси, събирани от КС при подаване на документи за българско гражданство по реда на Наредба № 1от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство

1. Заявление за придобиване на българско гражданство – Тарифа 1 – 30 лева, Тарифа 3 –/ 50/ евро;

2. Заявление за придобиване на българско гражданство – лица, на които единият или двамата родители са български граждани или е от българска народност; Тарифа 1 – 30 лева - Тарифа 3 – 50 евро;

2.1. Заявление за придобиване на българско гражданство – за лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26 годишна възраст- Тарифа 1 – 10 лева; – Тарифа 3 – 50 евро;

2.2. Заявление за придобиване на българско гражданство – за други лица извън т. 2 и т.2.1;Тарифа 1 – 100 лева; – Тарифа 3 – 50 евро;  

3. Заявление за възстановяване на българско гражданство – Тарифа 1 – 30 лева, Тарифа 3 –/ 50/ евро;

3.1. Заявление за възстановяване на българско гражданство – лица, на които единият или двамата родители са български граждани или е от българска народност; Тарифа 1 – 30 лева - Тарифа 3 – 50 евро;

3.2. Заявление за възстановяване на българско гражданство – за лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26 годишна възраст- Тарифа 1 – 10 лева; – Тарифа 3 – 50 евро;

3.3. Заявление за възстановяване на българско гражданство – за други лица извън т. 2 и т.2.1;Тарифа 1 – 100 лева; – Тарифа 3 – 50 евро;

4. Заявление за освобождаване от българско гражданство – Тарифа 1 – 50 лева; – Тарифа 3 – 50 евро;

5. Заявление за установяване на българско гражданство /чл. 39 ЗБГ/– Тарифа 1 – 50 лева; /– Тарифа 3 – 50 евро;

6. Удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ:

6.1. Удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ – Тарифа 1 – 50 лева- лица, на които единият или двамата родители са български граждани или е от българска народност;

6.2. Удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ – Тарифа 1 – 20 лева- за лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26 годишна възраст;

6.3. Удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ – Тарифа 1 – 250 лева- от други лица;

6.4. Удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ – Тарифа 1 – 200 лева;

6.5. Удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или лишаване от гражданство – Тарифа 1 – 250 лева;

6.3. Заявление за установяване на единен граждански номер – Тарифа 3 – 20 евро;

 

Такси, събирани от КС при подаване на документи за издаване на БДС по реда на Закона за българските лични документи

1. Заявление за първи паспорт – до 14 години – Тарифа 3- 20 евро; Тарифа 4 – 10 лева;

1.1. Заявление за следващ паспорт – до 14 години – Тарифа 3- 20 евро; Тарифа 4 – 20 лева;

2. Заявление за паспорт – от 14 до 58 години – Тарифа 3 - 20 евро; Тарифа 4 – 40 лева;

3. Заявление за паспорт – от 58 до 70 години – Тарифа 3 - 20 евро; Тарифа 4 – 20 лева;

4. Заявление за паспорт – над 70 години – Тарифа 3 - 20 евро; Тарифа 4  – 10 лева;

4.1. Заявление за паспорт на лица с увреждания - Тарифа 3 -20 евро и Тарифа 4 – 3 лева;

5. Заявление за лична карта – от 14 до 18 години – Тарифа 3 - 20 евро; Тарифа 4 – 13 лева;

6. Заявление за лична карта – от 18 до 58 години – Тарифа 3 -20 евро и Тарифа 4 – 18 лева;

7. Заявление за лична карта –лица над  58 години – Тарифа 3 - 20 евро; Тарифа 4  – 11 лева;

8. Заявление за лична карта  на лица с увреждания - Тарифа 3 -20 евро и Тарифа 4 – 2 лева;

9. Заявление за служебен паспорт – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 45 лева;

10.  Заявление за диплом. паспорт – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 45 лева;

11. Заявление за временен паспорт – Тарифа 3- 50 евро;

12. Заявление за моряшки паспорт - 20 евро и Тарифа 4 – 40 лева;

13. Заявление за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт за лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни – пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 15 лева;

14. Заявление за СУМПС – от 18 до 58 години – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 25 лева;

15. Заявление за СУМПС – от 58 до 70 години – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 11 лева;

16. Заявление за СУМПС за лица с увреждания – Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 3 лева;

17. Заявление за СУМПС за лица навършили 70-годишна възраст– Тарифа 3- 20 евро и Тарифа 4 – 0 лева;

17. Заявление за завръщане на чужденец -  Тарифа 3 – 120 евро;

18. Заявление за издаване на временен документ на гражданин на ЕС – Тарифа 3 – 20 евро;

 

Такси за нотариални удосотверявания

1. Удостоверяване на датата или подписа върху частен документ - Тарифа 3 - 15 евро ;

2. Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи  и книжа – Тарифа 3:

2.1. първа страница 10 евро;

2.2. всяка следваща страница по 5 евро;

3. Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на вписване – Тарифа 3:

3.1. първа страница 30 евро;

3.2. всяка следваща страница по 15 евро;

4. За извършване на нотариално завещание Тарифа 3 – 200 евро;

 

 

 

    bottom of page