top of page

Notary Services

  • 15 minutes
  • Sderot Sha'ul HaMelech 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

Service Description

Нотариални заверки на пълномощни и декларации В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване. Те могат да са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин се извършва само, ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България. Сделки, които подлежат на вписване могат да бъдат удостоверени само във вид на пълномощно. При представяне на пълномощно за прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот; прехвърляне на дружествени дялове (ООД, ЕООД); решения от общо събрание на съдружници в ООД; намаляване/увеличаване на капитала; избор на управител; придобиване/отчуждаване на недвижими имоти на ООД; покупко- продажба на лек автомобил; пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (за недвижими имоти); два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК (за прехвърляне на МПС) и 1 бр. декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето в оригинал и фотокопие. Държавни такси за удостоверявания (в израелски шекели): Правно основание Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси


Cancellation Policy

To cancel your appointment, please contact us by chat form or leave a message on Consulate.TelAviv@mfa.com


Contact Details

  • Sderot Sha'ul HaMelech 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

    03-696-1361

    consulate.telaviv@mfa.bg

bottom of page