top of page

Визи и туризъм

Гражданите на Израел, притежаващи обикновени паспорти (син цвят) или временни паспорти (червен цвят), в които тяхното гражданство е определено като израелско, имат право на безвизов престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дни. Паспортите следва да са валидни най-малко три месеца след датата на напускане на Република България.

 

Лицата, пребиваващи в Израел, притежаващи временни паспорти или заместващи документи за пътуване (червен цвят), както и гражданите на трети държави, спрямо които Република България не прилага безвизов режим, се нуждаят от туристическа виза (тип С). Таксата за подаване на заявление за виза (тип С) е 147 израелски шекела за гражданите на държави, с които България има визово споразумение, и 336 израелски шекела за гражданите на държави, с които България няма визово споразумение.

Гражданите на Израел, желаещи да пребивават в България за период по-дълъг от 90 дни, се нуждаят от дългосрочна виза (тип Д).

Гражданите на трети държави, които желаят да кандидатстват за виза Д, следва да имат разрешение за постоянно пребиваване в Израел и да не пребивават в страната като туристи. Таксата за подаване на заявление за виза (тип Д) е 420 израелски шекела, когато визата е поискана съгласно чл. 15, ал. 1 Закона за чужденците в Република България, и 840 израелски шекела, когато визата е поискана съгласно чл. 15, ал. 2 Закона за чужденците в Република България.

 

Пълните изисквания във връзка с кандидатстването за визи, можете да откриете тук: визова информация. Обръщаме внимание, че лицата под 18 години следва да кандидатстват в присъствието на своите родители и да представят оригинален акт за раждане с апостил, издаден от Министерството на външните работи на Израел.

Визовите формуляри за кандидатстване са налични тук на руски и английски език. Всички придружаващи документи следва да бъдат представени в оригинал и копие.

За да кандидатствате за виза в Консулската служба на Посолството на Република България в Израел, следва да си запишете час тук: записване на час.

Всички такси се заплащат чрез кредитна или дебитна карта (без American Express).

Visas and Tourism

Israeli citizens with regular passports (blue colour) or temporary passports (red colour), in which their citizenship is explicitly specified as Israeli, may enjoy a visa-free stay in the Republic of Bulgaria for up to 90 days within every 180 days. Their passports need to be valid for at least 3 months after the intended day of leaving Bulgaria.

Israeli residents with laissez-passer passports or travel documents (red colour) as well as citizens of other countries, with which the Republic of Bulgaria has no visa-free treaties, need a tourist visa (type C). The tax for filing a visa application (type C) is 147 NIS for citizens of countries, with which the Republic of Bulgaria has a visa treaty, and 336 NIS for citizens of countries, with which the Republic of Bulgaria doesn't have a visa treaty in force.

 

Israeli citizens, who wish to stay in Bulgaria for a period longer than 90 days, need a long-term visa (type D). The tax for filing a visa application (type D) is 420 NIS, when the visa is requested according to Art. 15, par. 1 Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, and 840 NIS, when the visa is requested according to Art. 15, par. 2 Law on Foreigners of the Republic of Bulgaria.

 

The citizens of other countries, who would like to apply for visa D need to have a permanent residency in Israel and not be tourists.

The full requirements for visa applications, can be found here: visa information. We would like to draw your attention to the requirement that persons under 18 years of age need to apply in the presence of both of their parents and present an original birth certificate with an apostille issued by the Ministry of Foreign Affairs of Israel.

A visa application form can be downloaded here. All accompanying documents need to be presented as originals and copies.

If you wish to apply for a visa at the Consular Section of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Israel, you need to book an appointment here: book an appointment.

All taxes should be paid via a credit or debit card (except American Express).

bottom of page