top of page

Визи и туризъм

Туризъм
Гражданите на Израел, притежаващи обикновени паспорти (син цвят) или временни паспорти (червен цвят), в които тяхното гражданство е определено като израелско, имат право на безвизов престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дни на територията на целия Европейски съюз. Техните паспорти следва да са валидни най-малко три месеца след датата на напускане на Европейския съюз.
 
Лицата, пребиваващи в Израел, притежаващи временни паспорти или заместващи документи за пътуване (червен цвят), издадени от Израел, както и гражданите на трети държави, спрямо които Република България не прилага безвизов режим, се нуждаят от туристическа виза (тип С). Таксата за подаване на заявление за виза (тип С) е 147 израелски шекела за гражданите на държави, с които България има визово споразумение, и 336 израелски шекела за гражданите на държави, с които България няма визово споразумение.


Визови условия и дългосрочни визи
Гражданите на Израел, желаещи да пребивават в Република България за период по-дълъг от 90 дни, се нуждаят от дългосрочна виза (тип Д). Гражданите на трети държави, които желаят да кандидатстват за виза Д в Посолството на Република България в Израел, се нуждаят от предварително разрешение от Министерството на външните работи на Република България.

Таксата за подаване на заявление за виза (тип Д) е 420 израелски шекела, когато визата е поискана съгласно чл. 15, ал. 1 Закона за чужденците в Република България, и 840 израелски шекела, когато визата е поискана съгласно чл. 15, ал. 2 Закона за чужденците в Република България.
 
Пълните изисквания във връзка с кандидатстването за визи, можете да откриете тук: визова информация.

Обръщаме внимание, че лицата под 18 години следва да кандидатстват в присъствието на своите родители и да представят оригинален акт за раждане с апостил, издаден от Министерството на външните работи на Израел.

Визовите формуляри за кандидатстване са налични тук на руски и английски език. Всички придружаващи документи следва да бъдат представени в оригинал и копие.

За да кандидатствате за виза в Консулската служба на Посолството на Република България в Израел, следва да си запишете час тук: записване на час.

Всички такси се заплащат чрез кредитна или дебитна карта (без American Express). Получаването на готови визи става без предварително записване на час в работните дни на Консулската служба, от 13 до 14 ч.

Visas and Tourism

Tourism

Israeli citizens with regular passports (blue colour) or temporary passports (red colour), in which their citizenship is explicitly specified as Israeli, may enjoy a visa-free stay on the territory of the European Union for up to 90 days within every 180 days. Their passports need to be valid for at least 3 months after the intended day of leaving the European Union.

Israeli residents with laissez-passer passports or travel documents (red colour), issued by the State of Israel, as well as citizens of other countries, with which the Republic of Bulgaria has no visa-waiver treaties, need a tourist visa (type C). The tax for filing a visa application (type C) is 147 NIS for citizens of countries, with which the Republic of Bulgaria has a visa treaty, and 336 NIS for citizens of countries, with which the Republic of Bulgaria has no visa treaty in force.

Visa Conditions and Long-Term Visas

Israeli citizens, who wish to stay in the Republic of Bulgaria for a period longer than 90 days, need to apply for a long-term visa (type D). Citizens of other countries, who wish to apply for visa D at the Embassy of the Republic of Bulgaria in Israel, need to receive an explicit permission from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria.

The tax for filing a visa application (type D) is 420 NIS, when the visa is requested according to Art. 15, par. 1 Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, and 840 NIS, when the visa is requested according to Art. 15, par. 2 Law on Foreigners of the Republic of Bulgaria.

The full requirements for visa applications, can be found here: visa information.

 

We would like to draw your attention to the requirement that persons under 18 years of age need to apply in the presence of both of their parents and present an original birth certificate with an apostille issued by the Ministry of Foreign Affairs of Israel.

A visa application form can be downloaded here. All accompanying documents need to be presented as originals and copies.

If you wish to apply for a visa at the Consular Section of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Israel, you need to book an appointment here: book an appointment.

All taxes should be paid via a credit or debit card (except American Express). Ready visas can be received without a prior appointment during the working days of the Consular Section from 1 to 2 pm.

bottom of page